Kế hoạch 32: Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung