Kế hoạch 20: Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025