Author: Huế

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, sinh viên năm 2018 Hà Nội, Ngày 12 tháng 12 năm 2018  Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính  phủ giao tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc...